ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้าน Tropical Emerging Infectious Diseases ด้าน Tissue engineering และ Stem Cell Technology

13/12/2018
อ่าน : 411 ล่าสุด : 2018-12-14 16:30:34


.... Prof.Stephen Dalton, Director of Center for Molecular Medicine, University of Georgia, USA เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้าน Tropical Emerging Infectious Diseases และด้าน Tissue engineering และ Stem Cell Technology ....


14/12/2018 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น