ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation

21/12/2018
อ่าน : 495 ล่าสุด : 2018-12-24 14:04:50


.... เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสร้างนวัตกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การสร้างไอเดีย พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เปิดงานอบรมในครั้งนี้ ....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


24/12/2018 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น