ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย JSPS ณ ประเทศญี่ปุ่น 2019

04/02/2014
อ่าน : 226 ล่าสุด : 2019-01-16 08:59:58


กองการต่างประเทศเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฟังบรรยายทุนทำวิจัยและทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย สมาคม JSPS ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ ม. ขอนแก่น ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ค่ะ ที่ URL: https://goo.gl/NeEadv


16/01/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น