ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1

29/01/2015
อ่าน : 1030 ล่าสุด : 2015-02-09 00:35:23


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1
     โดยมีวิทยากรที่่มีประสบการณ์กับเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ดังนี้
          ศ.โสพิศ วงศ์คำ
          ศ.บรรจบ ศรีภา
          รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร
          รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ
          รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
     จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 3 วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 12.00 - 14.00 น.

29/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น