ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

30/01/2019
อ่าน : 241 ล่าสุด : 2019-02-01 11:13:35


...เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ปฏิบัติภารกิจแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งต่อไปการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาก่อนและหลัง เพื่อการยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนะแก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TMTE Fund) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ หน่วยงานส่งเสริมทางวิชาการและการวิจัยต่างๆ หน่วยตรวจวิเคราะห์ หน่วยงานพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนเชิงพาณิชย์ ทั้งหมด 27 หน่วยงาน สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ มีข้อตกลงในการส่งเสริม สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การจำแนกประเภทของผู้เชี่ยวชาญ การรับรองหน่วยตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ และประเมินหน่วยตรวจประเมินทีได้การแต่งตั้งจาก อย. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อกฎหมาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ประกาศ หลักเกณฑ์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การควบคุม การกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน ฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรักษาพยาบาล ประกันสังคม การประกันชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำหรับนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สนใจที่จะขอรับการสนับสนุนสามารถประสานมายังฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ....


01/02/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น