ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22/01/2015
อ่าน : 642 ล่าสุด : 2015-02-08 16:55:38


เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เพื่อให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเสนอผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม พร้อมทั้งเชิญชวนเครือข่ายนักวิจัยอาวุโสในระดับสากล นักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมเสนอผลงาน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
     จัดขึ้น ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 - 23 มกราคม 2558

30/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น