ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562-2565 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

20/02/2019
อ่าน : 250 ล่าสุด : 2019-02-20 22:14:1520/02/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น