ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมหารือความร่วมมือโครงการ Medicopolis ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22/02/2019
อ่าน : 440 ล่าสุด : 2019-02-22 16:57:55


.... วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.40-13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าพบและหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการเมดดิโคโพสิล-เวชนคร ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคให้เกิดเป็นเมืองนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ครบวงจรผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะจาก ศลช. รวมทั้ง ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/02/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น