ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน

27/03/2018
อ่าน : 332 ล่าสุด : 2019-03-27 13:31:15


.... ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร 1. ผลงานไพรเมอร์สำหรับตรวจยีนทรานสคิปชั่นนอลแรคคูลาทอรี่โปรตีนดับเบิ้ลยูเอแอลอาร์ (Transcriptional regulatory protein WalR (walR) gene) สำหรับเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลิน (methicillin-resisitant Staphylococcus aureus) ด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) โดยมีผู้ประดิษฐ์: ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ผู้ร่วมประดิษฐ์: รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, อ.อรนุช แสนพูล, นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ เลขที่คำขอ: 1703002046 เลขที่อนุสิทธิบัตร: 14527 ออกให้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 2. ผลงาน ไพรเมอร์สำหรับตรวจยีนเซนเซอร์โปรตีนไคเนสดับเบิ้ลยูเอแอลเค (Sensor protein kinase WalK (walk) สำหรับเขื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) เลขที่คำขอ: 1703002047 เลขที่อนุสิทธิบัตร: 14470 ออกให้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 3.ผลงานไพรเมอร์สำหรับตรวจยีนเพนิซิลลิน บายดิง โปรตีน ชนิดที่ 4 (Penicillin-binding protein 4 (pbp4) gene) สำหรับเชื้อสเตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) เลขที่คำขอ: 1703001785 เลขที่อนุสิทธิบัตร: 14471 ออกให้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561....


27/03/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น