ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ภาพกิจกรรมการอบรมหัวข้อ New Era of genome editing

28/01/2015
อ่าน : 767 ล่าสุด : 2015-02-09 10:46:1330/01/2015 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น