ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมรวมพลนักวิจัยการชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1

25/04/2019
อ่าน : 395 ล่าสุด : 2019-04-19 10:12:43


ด้วยปัจจุบันประเด็นการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยกำลังได้รับความสนใจ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการศึกษาวิจัยกัญชาและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาโรคต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยในประเด็นดังกล่าว และให้เกิดการรับทราบนโยบาย ปรึกษาหารือร่วมกัน ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมทำวิจัยเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. และ ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากร การจัดเสวนาในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 200 คน ซึ่งในการเสนาครั้งนี้ ได้บรรยายถึงประวัติของกัญชา การวิจัยกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงการวิจัยกัญชาแบบบูรณาการ


19/04/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น