ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2

30/11/-0001
อ่าน : 332 ล่าสุด : 2019-05-03 08:23:17


ด้วยกรมการแพทย์โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์จะจัดการอบรม เรื่อง"การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม และสามารถนำไปประกอบการขอรับใบอนุญาติเป็นผู้สั่งใช้/จ่ายสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.dms.moph.go.th ฝ่ายลงทะเบียน คุณเสาวลักษณ์ อีเมล์: dmscannabis@gmail.com โทร. 025906248

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


03/05/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น