ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มข. ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาฝ่ายวิจัย

03/02/2015
อ่าน : 622 ล่าสุด : 2015-02-09 14:51:23


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาการจัดทำการพัฒนารายงานผลการปฏบัิตการ ของฝ่ายวิจัย
     โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศได้ให้ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำสารสนเทศขององค์กร ให้แสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อความหมายได้ชัดเจน ซึ่งเป็นผลดีกับฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ ที่จะให้บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น
     โดยการอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร

07/02/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น