ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ

24/07/2019
อ่าน : 266 ล่าสุด : 2019-05-14 10:33:22


โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี 2563-2564 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยการอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย และนักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานกับ คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ โทรศัพท์ 44567 หรือ 043+202-059 หรือทางอีเมล์ saowana@kku.ac.th ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยังกองการต่างประเทศ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


14/05/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น