ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัยเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2562

04/06/2019
อ่าน : 264 ล่าสุด : 2019-06-04 10:09:26


.... ฝ่ายวิจัย ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2562 เพื่อมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2. รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิกและปรีคลินิก 4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด หากนักวิจัยท่านใดสนใจ โปรดส่งผลงานวิจัยตามแบบที่กำหนดใส่ซอง "ลับ" จำนวน 1 ชุด (พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลผลงานหรือไฟล์ข้อมูลทางอีเมล คุณรัตนาภา ratanapa@kku.ac.th) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถ Download แบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ http://mdresearch.kku.ac.th/newsinfo/pre....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


04/06/2019 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น