ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้ Genomic for Emerging Infectious Diseases

08/07/2019
อ่าน : 194 ล่าสุด : 2019-07-09 11:15:24


ฝ่ายวิจัยใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้ Genomic for Emerging Infectious Diseases

ตามที่ Genomic Thailand ได้มีการจัด Inception workshop เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ซึ่งผลการหารือสำหรับ Genomic for Emerging Infectious Diseases สามารถจัด Priority ได้ดังนี้

1st Priority

– Tuberculosis/ HIV (เฉพาะ MDR และ XDR)

– Food-born pathogen: ด้าน surveillance

– Vaccine escape disease

– Emerging infectious disease: ด้าน pathogen discovery

– Sepsis

2nd priority

– Local disease: Melioidosis, Leptospirosis

– Latent virus หรือ endogenous virus

– AMR

– วิเคราะห์เชื้อที่เป็น highly multidrug-resistant pathogen เช่น กลุ่ม Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus(VRSA) และ กลุ่ม Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) การวิเคราะห์เชื้อกลุ่ม AMR ร่วมกับ gut microbiomeของ host เพื่อสำรวจอัตราการ carry ยีนดื้อยาว่ามีผลกากระทบอย่างไร

– ด้าน surveillance (one health approach)

– Zoonosis pathogen

– โรคไข้เลือดออก: Host-pathogen association ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด dengue shock syndrome (DSS)

– Microbiome: สำหรับ normal gut microbiome เพื่อให้เป็น baseline

ในการนี้ สวทช. ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้ Genomic for Emerging Infectious Diseases ดังนี้

1. scope ที่ได้แจ้งข้างต้น

2. ใช้ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ สวทช. ดังเอกสารแนบ โดยส่งมายัง สวทช. จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น บรรจุไฟล์MS Word และ pdf พร้อมหนังสือนำส่งลงนามโดยต้นสังกัด

3. งบประมาณและระยะเวลาโครงการ: ไม่เกิน 3,000,000 หรือ 5,000,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์งานวิจัยในด้านGenomics ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา) และระยะเวลารวมตลอดโครงการไม่เกิน 2 ปี

4. ระยะเวลาที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ: ตั้งแต่วันนี้- 5 กันยายน 2562 โดยจะถือการประทับตราและการลงทะเบียนในระบบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ 5. ที่อยู่ในการจัดส่งข้อเสนอโครงการ

จัดส่งมายัง: โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(อาคาร สวทช. โยธี)

เลขที่ 73/1 ถ.พระราม 6 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง

E-mail : monta@nstda.or.th, chompunoot.kap@nstda.or.th

Tel: 02 6448150 ต่อ 81830 (มนต์ตา) / 81841 (ชมพูนุท)

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


09/07/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น