ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ ระหว่าง นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน

02/07/2019
อ่าน : 318 ล่าสุด : 2019-07-10 14:03:03


....ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้เรียนเชิญ Mr.Kaoru Kobayashi ผู้แทนผู้จัดการจากบริษัท ADTEC CO..LTD ประเทศญี่ปุ่น , คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ และคุณเจะนูรียาห์ มงคลประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิจัย จากบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Dr.Hiroshi Yamasaki จาก National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน การบริหารจัดการของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (Innovation&Enterprise) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความพร้อม platform ของโครงการพัฒนาชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนา รวมถึงสนับสนุนนักวิจัยด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี Lateral Flow หรือ Immunochromatography test (ICT) 2.)ประเมินความพร้อม เพื่อประสานการผลิตและขยายตลาดในการจำหน่ายชุดทดสอบ ซึ่งการเรียนเชิญทั้ง 3 หน่วยงานมาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ ...


10/07/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น