ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดประชุม Project Kick off ISO 9001: 2015 สำหรับโครงการให้บริการทางด้านงานวิจัยภายใต้ฝ่ายวิจัย

30/11/-0001
อ่าน : 384 ล่าสุด : 2019-07-12 17:00:55


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานสร้างมาตรฐานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (Project kick off and gap analysis) โดยมี ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม ตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มีแผนงานในการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สำหรับโครงการให้บริการที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิจัย ได้แก่ โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ผิวพรรณ และ รศ.ลัดดาวัลย์ นำทีมคณะทำงานจากฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นักวิทยาศาสตร์ จากสวข. ผู้รับผิดชอบทั้งสองโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ โดยมี นายสมคิด พัชรนฤมล ตำแหน่ง Auditor จากบริษัท ที พี คอนเซาท์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้เข้ามาทำการวางแผนการดำเนินงานสร้างมาตรฐานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Project kick off) มีการแต่งตั้งคณะทำงาน มีการกำหนดแผนดำเนินงาน และการทำ Gap analysis ซึ่งในการทำ Gap analysis นั้น เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการทำหน้าที่รายงานสภาพปัจจุบันของโครงการ ซึ่งทางนายสมคิด ได้ช่วยดูสภาพปัจจุบันของโครงการเพื่อเทียบกับข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015 และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


12/07/2019 | Pohnratchada Mattrasongkram


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น