ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

31/08/2019
อ่าน : 182 ล่าสุด : 2019-07-15 11:05:20


. ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

.เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ

.ประจาปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

.ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

.สามารถดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

.กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

.- ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 607

.- ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445

.ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


15/07/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น