ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล

06/02/2015
อ่าน : 716 ล่าสุด : 2015-02-08 16:54:31


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ กิจควรดี และ รองศาสตราจารย์อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
เข้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลจาก ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

07/02/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น