ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยและสวข. ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยงในระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015

30/11/-0001
อ่าน : 420 ล่าสุด : 2019-08-01 14:59:19


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง จัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 เวลา 09.00-16.00 น. และหลักสูตรการประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015 ในวันอังคารที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสมคิด พัชรนฤมล ตำแหน่ง Auditor จากบริษัท ที พี คอนเซาท์ เทรนนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานของ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โครงการภายใต้การดูแลของฝ่ายวิจัย ได้แก่ โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด และการประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015 สำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไป


01/08/2019 | Pohnratchada Mattrasongkram


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น