ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลการวิจัย ประจำปี 2562

07/08/2019
อ่าน : 183 ล่าสุด : 2019-08-08 09:09:33


คณะแพทยศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพื่อเป็นกำลังใจ เชิดชูเกียรตินักวิจัย และผลงานวิจัย ที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและการบริการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นบรรยากาศด้านการวิจัย จึงมีการมอบรางวัลแก่นักวิจัย ซึ่งการพิจารณารางวัลได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน จากผลงานที่นักวิจัยยื่นเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล รางวัลการวิจัยประจำปี 2562 ได้แก่

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/08/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น