ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

26/08/2019
อ่าน : 337 ล่าสุด : 2019-08-23 16:08:16


.... ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะเปิดรับร่างคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเข้าใจและรับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน เพื่อยื่นคำของบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ฝ่ายวิจัย จึงได้เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาชี้แจง “แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” โดย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๐๒ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งทางคิวอาร์โค้ด....


23/08/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น