ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2564

10/09/2019
อ่าน : 348 ล่าสุด : 2019-08-26 16:02:22


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะเปิดรับร่างคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้นักวิจัย มีความเข้าใจและรับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน เพื่อยื่นคำของบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ฝ่ายวิจัย จึงได้เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาชี้แจง “แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” โดย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๐๒ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย และแบบฟอร์ม ได้ตามลิงค์ ท่านสามารถส่ง แนวทางการจัดทำสรุป Log Frame ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ทาง E-mail: นี้ น.ส.พัชรินทร์พิทักษ์เขื่อนขันธ์ E-mail: patcharinpi@kku.ac.th โทรศัพท์ภายใน 42131 มือถือ 098-102-8390 น.ส.งามจิตร กุดจอมศรี E-mail: ngamchaitku@kku.ac.th โทรศัพท์ภายใน 42762 มือถือ 081-546-9228

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


26/08/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น