ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สวข. จัดประชุมจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สำหรับโครงการภายใต้ฝ่ายวิจัย

30/11/-0001
อ่าน : 712 ล่าสุด : 2019-08-28 12:12:19


ตามที่โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนงานในการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 นั้น และในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 (การประชุมครั้งที่ 4) ได้มีการจัดประชุมจัดทำร่างเอกสารคู่มือคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ณ ห้อง 5202A ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และ รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร นำทีมคณะทำงานจากฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นักวิทยาศาสตร์ จาก สวข. ผู้รับผิดชอบทั้งสองโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ โดยมี นายสมคิด พัชรนฤมล ตำแหน่ง Auditor จากบริษัท ที พี คอนเซาท์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ชี้แจงแบบฟอร์มในการทำงานแต่ละฝ่ายงานและสำรวจความต้องการของแต่ละฝ่ายงาน อีกทั้งร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเพื่อประกอบการในการขอคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และจะมีการประชุมในครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ On the job training ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


28/08/2019 | Pohnratchada Mattrasongkram


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น