ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล IP Champian 2019 ประเภทอนุสิทธิบัตร

04/09/2019
อ่าน : 201 ล่าสุด : 2019-09-04 10:20:52


.... วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ IP Day for KKU Alumni ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน และภายในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP Champion 2019 ให้กับคณะที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งมีการยื่นจดทะเบียนสูงสุดในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล IP Champian 2019 ประเภทอนุสิทธิบัตร โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เข้ารับรางวัลในนามคณะแพทยศาสตร์ ....


04/09/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น