ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช.

18/11/2019
อ่าน : 352 ล่าสุด : 2019-11-18 09:48:44


.... เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.แก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ สร้างคุณูประการและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนและพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี โดย ผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม มิติการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม" โดยมีนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ รศ.พูนศรี รังษีขจี รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ....


18/11/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น