ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

31/07/2014
อ่าน : 626 ล่าสุด : 2015-02-26 08:55:52


เมื่อวันที่วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III):Prelude to World Class University ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังรายชื่อดังนี้ 1. รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ และคณะ 2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม และคณะ 3. รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ และคณะ 4. รศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ และคณะ 5. ดร.วันชนะ สืบไวย และคณะ 6. รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนาธร และคณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/08/2014 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น