ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Ethic Committee Award และผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัย ได้รับรางวัลOutstanding SIDCER Surveyor ในการประชุม FERCAP Annual Conf

12/12/2019
อ่าน : 202 ล่าสุด : 2019-12-12 10:51:49


ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก-FERCAP ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4  ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่UniversitySains Malaysia  เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียโดยในปีนี้มีการประกาศรางวัลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมในระดับ Asia& Western Pacific  จากจำนวนสมาชิกคณะกรรมการจริยธรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้น 244 คณะกรรมการ ใน 14 ประเทศ 

 Best Ethics Committee Award ซึ่ง SIDCER-FERCAP Foundation ร่วมกับ Roche International Quality Management ตัดสินจากผลงานที่โดดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านคุณภาพการพิจารณาการทบทวนจริยธรรมการวิจัย 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ FERCAP เช่นการร่วมประชุมวิชาการประจำปี การส่งกรรมการเป็นผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน ผลงานทางด้านวิชาการและการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย และ 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยของประเทศ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการและนักวิจัยของสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติ (MFESGF) การเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบันต่างๆในประเทศมากกว่า 10 แห่ง  การพัฒนาซอฟแวร์ในระบบบริหารจัดการเอกสาร ออนไลน์ (IRB Program) การพัฒนาคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(CREC) การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของประเทศไทย (NECAST) เป็นต้น 

 

ในโอกาสเดียวกันนี้

 ผศ.ดร.พรรณทิพา ว่องไว ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ยังได้รับรางวัล Outstanding International Surveyors ของ SIDCER-FERCAP ชี่งคัดเลือกจากsurveyors ในภูมิภาค Asia-Pacific จำนวน 84 ท่าน ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่งที่มีตัวแทนไปปฏิบัติงานในระดับนานชาติ และได้รับการเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งได้รับรางวัลนี้มา

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม FERCAP Annual Conference ครั้งที่ 19   เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก "SIDCERRecognition Award เป็นครั้งที่ 4 และมีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเชิญให้นำเสนองานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้

รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานบริหารผู้อำนวยการสถานบริหารการจัดการงานวิจัยและคลินิก และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ TheMiddleton Foundation for Ethical Studies GlobalFellowship (MFES-GF)          ได้นำเสนอเรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ The Middleton Foundation forEthical Studies Global Fellowship (MFES-GF)   ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติที่อยู่ภายใต้ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น และ SIDCER-FERCAP Foundation, Thailand ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก  

 

ผศ.ดร.พญ. พรรณทิพา ว่องไว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอเรื่อง ระบบ IRB program ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ซึ่งจัดเป็นโปรแกรมต้นแบบ (Proto Type) สามารถนำไปปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับสถาบันภาคีที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิซิดเคอร์เฟอร์แคป และสามารถเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคีต่างๆ ได้ในอนาคต และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเป็นการพัฒนา ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น SIDCER-FERCAP foundation และบริษัท IDdriver ทั้งนี้ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้


12/12/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น