ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

06/01/2020
อ่าน : 151 ล่าสุด : 2020-01-06 14:06:29


.... ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ของ วช.ในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ คือการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติในระดับโลก ในปี 2562 ที่ผ่านมานักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติใน 2 เวที คือ เวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเวที “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

      โดยรศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลจากการประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ผลงานเรื่อง โจ๊กสุขภาพเพื่อเพิ่มความจำและบำรุงกระดูกสำหรับวัยทองและผู้สูงอายุ ซึ่งในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 วช. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ....


06/01/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น