ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563

30/11/-0001
อ่าน : 189 ล่าสุด : 2020-01-10 16:29:36


การประชุมนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 (กิจกรรม สนับสนุน Cannabis research program) ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ในนามประธานการประชุม ร่วมหารือกับคณะกรรมการชับเคลื่อนกัญชาทางการแทพย์ และนักวิจัยภาควิชาด้านคลินิกและปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5202A ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ โดยปัจจุบัน มีนักวิจัยกัญชาของคณะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ เป็นโครงการวิจัยที่ทำวิจัยในมนุษยืจำนวน 9 โครงการ และโครงการที่ทำวิจัยในสัตว์ทดลอง/หลอดทดลองจำนวน 4 โครงการ

10/01/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น