ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน และนักวิจัยดีเด่น

10/02/2015
อ่าน : 790 ล่าสุด : 2015-02-11 14:27:00


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2557” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. มีการมอบรางวัลด้านการวิจัยให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธาน

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัย
รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่
1.ผศ.กัลยาณี  สวรรยาวิสุทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้แก่
1.รศ.ไพบูลย์  สิทธิถาวร  คณะแพทยศาสตร์
2.ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์  คณะแพทยศาสตร์

นักวิจัยระดับเพชร ได้แก่
1.รศ.ชัยศิริ  วงศ์คำ  คณะแพทยศาสตร์
2.รศ.พวงรัตน์  ยงวณิชย์  คณะแพทยศาสตร์
3.รศ.ชวลิต  ไพโรจน์กุล  คณะแพทยศาสตร์
4.ศ.โสพิศ  วงศ์คำ  คณะแพทยศาสตร์
5.ศ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ์  คณะแพทยศาสตร์
6.ศ.วันชัย  มาลีวงษ์  คณะแพทยศาสตร์

นักวิจัยระดับทอง ได้แก่
1.รศ.กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
2.รศ.สมศักดิ์  เทียมเก่า  คณะแพทยศาสตร์
3.รศ.เทวราช  หล้าหา  คณะแพทยศาสตร์
4.รศ.สมาน  เทศนา  คณะแพทยศาสตร์
5.รศ.ธิดารัตน์  บุญมาศ  คณะแพทยศาสตร์
6.รศ.สมชาย  ปิ่นละออ  คณะแพทยศาสตร์
7.รศ.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณะแพทยศาสตร์
8.รศ.วีรพล  คู่คงวิริยพันธุ์  คณะแพทยศาสตร์
9.ศ.วิจิตรา  ทัศนียกุล  คณะแพทยศาสตร์

รางวัลนักวิจัยระดับเงิน ได้แก่
1.ศ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ  คณะแพทยศาสตร์
2.ศ.เจศฏา  ถิ่นคำรพ  คณะแพทยศาสตร์
3.ผศ.นิษณา  นามวาท  คณะแพทยศาสตร์
4.รศ.ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์  คณะแพทยศาสตร์
5.รศ.บัณฑิต  ชุมวรฐายี  คณะแพทยศาสตร์
6.รศ.วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์
7.รศ.แจ่มใส  เพียรทอง  คณะแพทยศาสตร์
8.รศ.ณรงค์  ขันตีแก้ว  คณะแพทยศาสตร์
9.รศ.ทิพยา  เอกลักษณานันท์  คณะแพทยศาสตร์
10.ผศ.วัชรินทร์  ลอยลม  คณะแพทยศาสตร์
11.รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร  คณะแพทยศาสตร์
12.รศ.ศศิธร  แก้วเกษ  คณะแพทยศาสตร์
13.รศ.วีระพงศ์  ลุลิตานนท์  คณะแพทยศาสตร์
14.ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุริ  คณะแพทยศาสตร์

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_online_view&qid=63

11/02/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น