ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สกสว. ประจำปี 2562

05/02/2020
อ่าน : 166 ล่าสุด : 2020-02-07 15:28:52


เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) นักวิจัย และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในการนี้ ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ นักวิจัยจากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประเภทศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (สกสว. เดิม) ได้จัดตั้งทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นมีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประเภทดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นนับแต่ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เป็นกําลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยต่อไป ตลอดจนสื่อสารให้สังคมได้รับทราบถึงความสําเร็จของโครงการฯ ต่อการผลิตบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น