ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Drafting camp I (การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

30/04/2020
อ่าน : 93 ล่าสุด : 2020-02-27 14:22:00


.... ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Drafting camp I (การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) วิทยากรโดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ในวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ip.kku.ac.th/training.htm....


27/02/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น