ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างประจำปีงบประมาณ 2564

31/05/2020
อ่าน : 156 ล่าสุด : 2020-04-24 00:49:54


"การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 (MLC Special Fund 2021)"

- สป.อว. แจ้งมายัง สวทช. เรื่อง “การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 (MLC Special Fund 2021)”

- FI เห็นว่า หากหน่วยงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย โดยเฉพาะ มข. มอบ. มทส. และ มมส. ประสงค์จะเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง กรุณาแจ้งรายชื่อและส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบ (รายละเอียดตาม pdf หน้า 18-30) ไปยัง สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.อว. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และกรุณาแจ้ง FI ทราบข้อมูล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

- ทั้งนี้ โครงการที่จะเสนอต้องมีข้อมูลดังนี้

1. ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกรอบ MLC

2. สอดคล้องกับปฏิญญาซานย่า ปฏิญญาพนมเปญ แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี รวมทั้งแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ MLC ที่ผ่านมา

3. สนับสนุนการดำเนินงานใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงศักยภาพในการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ และการเกษตรและการขจัดความยากจน รวมทั้งสาขาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น สาธารณสุข การศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่

4. เป็นโครงการที่ประเทศสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเทศ มีส่วนร่วมโดยให้ความสำคัญต่อโครงการที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าโครงการในลักษณะการจัดฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการ

5. งบประมาณของโครงการจะต้องไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 02-203-5000

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


23/04/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น