ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

21/05/2020
อ่าน : 74 ล่าสุด : 2020-05-21 10:22:13


.... ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th และจัดส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบผงานเพื่อประกอบการพิจารณา ทาง E-mail : patcharinpi@kku.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/05/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น