ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19

30/06/2020
อ่าน : 79 ล่าสุด : 2020-05-22 09:06:51


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19 เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

**หมายเหตุ ท่านสามารถขอรับทุนได้มากกว่า 1 โครงการ/นักวิจัย 1 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรัชดา โทร 67017 อีเมล pohnma@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/05/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น