ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พัฒนาศักยภาพตนเองด้วย PeERSONAL OKR แบบองค์กรนวัตกรรม

02/06/2020
อ่าน : 60 ล่าสุด : 2020-06-01 09:28:32


.... Online Work Shop "พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วย Personal OKR แบบองค์กรนวัตกรรม" วันที่ 2 มิ.ย. 63 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. หัวข้อ Work Shop


01/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น