ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเรียนเชิญประชุม Research Mall: Nutrition for all

02/06/2020
อ่าน : 62 ล่าสุด : 2020-06-02 15:07:26


.... เนื่องด้วย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการ “Research Mall: Nutrition for all” เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์และในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์การวิจัย หรือมีหัวข้อวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงในประเด็นของ Nutrition หรือ Food supplement ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอรับทราบความคิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว 530 ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/4JUzw1Eeejk5TBCj8 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมฯ ปฏิบัติตามนโยบาย social distancing วัดไข้ ณ จุดคัดกรองของโรงพยาบาลและใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัญญานุช ดีรักษา โทร. 67057 ....


02/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น