ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563

12/06/2020
อ่าน : 62 ล่าสุด : 2020-06-08 14:24:58


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

.... ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund Institutional Links (IL) ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้:

.... 1. เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

.... 2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย

.... 3. สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

.... สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร

.... 1. Bio Economy, Circular Economy and Green Economy

.... 2. AI for all, Data Economy

.... 3. Aging Society

.... 4. Social Science and Humanity

.... 5. Sustainable Management of Natural Resource

.... เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 12 มิถุนายน 2563

.... สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2445ต่อ 210 และ 0-2579-2690


08/06/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น