ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27/08/2020
อ่าน : 92 ล่าสุด : 2020-07-03 15:17:35


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 หัวข้อการบรรยาย 1) นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ในการสนับสนุนงานวิจัยคลินิก 2) ทิศทางการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทยและแนวโน้มความต้องการพยาบาลวิจัย 3) หลักการพื้นฐานของแนวทางปฏิบิติการวิจัยที่ดีทางคลินิก (ICH GCP) 4) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human subjects protection 5) บทบาทและความรับผิดชอบของผู้วิจัยและความคาดหวังของนักวิจัยต่อทีมวิจัย 6) บทบาทของพยาบาลผู้ประสานงานวิจัย 7) บทบาทพยาบาลผู้ช่วยวิจัยคลินิกและทักษะืที่สำคัญของพยาบาลผู้ช่วยวิจัย 8) Data managements; eCRF ความสำคัญของการบันทึกและการลงข้อมูลโครงการวิจัย หัวข้อการปฏิบัติ 1) การเตรียมงานก่อนการวิจัยทางคลินิก 2) การค้นหาอาสาสมัคร กระบวนการขอความยินยอม และการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการวิจัย กระบวนการนัดหมายทำกิจกรรมของอาสาสมัครโครงการวิจัย 3) แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยในการรับวัคซีน 4) การรายงาน SAE, Protocol Deviation, Protocol Violation, Monitoring, Site Visit เงื่อนไขการลงทะเบียน - บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ลงทะเบียนฟรี - บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย ....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/07/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น