ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


THE EVOLUTION IN HEALTHCARE: DIGITAL TRANSFORMATION IN THAILAND POST COVID-19

30/07/2020
อ่าน : 72 ล่าสุด : 2020-07-22 15:03:24


ขอเรียนเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) “The Evolution in Healthcare: Digital Transformation in Thailand Post COVID-19” เนื่องด้วยการพัฒนาด้านสาธารณสุข (Health 4.0) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) เป็นกรอบในการดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงบริการทั้งระบบสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่แบ่งแยกความเป็นภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงจะจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อ “The Evolution in Healthcare: Digital Transformation in Thailand Post COVID-19” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน *ดำเนินการประชุมทุกตอนเป็นภาษาไทย* Ep.1 Healthcare at Speed: What’s Next for Thailand? วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/07/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น