ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา DOI - Thailand

06/03/2015
อ่าน : 435 ล่าสุด : 2015-02-27 11:42:00


วช. โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ได้ดำเนินการบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ด้วยการจัดทำนโยบายการให้บริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) การพัฒนาระบบ NRCT’s Local Handle System และให้บริการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใหม่ในวงการของการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) รวมถึงการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการวิจัยในรูปแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

ศสจ. จึงมีการจัดสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเชิญชวนนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย มาขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) พร้อมทั้งสาธิตการสมัครสมาชิกการจัดทำข้อมูลในรูปแบบ comma- separated values file หรือ .csv และการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) แก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 507, 353, 570 โทรสาร. 0-2579-6382
หรือ
www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/876/--DOIThailand.aspx#.VO_s-vmUepd

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/02/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น