ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

22/07/2020
อ่าน : 291 ล่าสุด : 2020-07-30 11:17:09


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคระกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ หัวข้อในการหารือ คือนโยบายและกิจกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น....


30/07/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น