ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับ Concept Paper เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

31/08/2020
อ่าน : 47 ล่าสุด : 2020-08-04 09:27:01


ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย (Research program) ในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2563-2565 ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัยเดี่ยวเป็นแบบ research program เพื่อตอบโจทย์ใหญ่ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเปิดรับ Concept Paper ภายใต้หัวข้อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

นักวิจัยที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดโครงการในแบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ Concept Paper ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมาที่ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมี นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ โทรศัพท์ 67057 อีเมล์ kankha@kku.ac.th เป็นผู้ประสานงาน

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


04/08/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น