ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมวางแผนการแก้ไขเอกสารภายหลังการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน

30/11/-0001
อ่าน : 136 ล่าสุด : 2020-08-05 13:40:19


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวางแผนการแก้ไขเอกสารภายหลังการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1) ณ ห้องประชุม 5305 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 คน และคุณสมสกุล ทองทับ ที่ปรึกษาจาก บริษัท เคเจเอซี จำกัด เข้าร่วมวางแผนการแก้ไขเอกสารตามข้อกำหนด ISO 13485 ก่อนการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 2) ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 ต่อไป


05/08/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น