ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

30/11/-0001
อ่าน : 62 ล่าสุด : 2020-09-10 17:08:08


.... บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ การสนับสนุนเรื่อง "การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อการเรียนรู้ทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสภาวะที่ตามมา" ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น