ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563

27/08/2020
อ่าน : 186 ล่าสุด : 2020-09-14 00:30:50


.... เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้พยาบาลทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านงานวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนบทบาทในการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิก ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ เปิดงานอบรมในครั้งนี้....


11/09/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น