ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการเสวนา “ไขเคล็ดลับ นักวิจัย ทำอย่างไรให้คนสำราญ งานสำเร็จ”

21/10/2020
อ่าน : 69 ล่าสุด : 2020-09-17 09:01:11


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “ไขเคล็ดลับ นักวิจัย ทำอย่างไรให้คนสำราญ งานสำเร็จ”เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านคลินิก และปรีคลินิก ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่และเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการขอรับทุนวิจัยภายนอกและการพัฒนางานวิจัย

วิทยากรโดย

1. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
2. ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล
3. ศ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์
4. รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
5. รศ.เบญจมาศ พระธานี 


ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

....


17/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น