ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจัดสรรเงินทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) ในรูปแบบเงินก้อน (Block Grant)

20/10/2020
อ่าน : 67 ล่าสุด : 2020-09-21 09:35:26


.... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) ในรูปแบบเงินก้อน (Block Grant) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นผู้ประกอบการให้กับมหาวิทยาลัย ในแต่ละกลุ่มพันธกิจ**ภายใต้ระบบการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบเงินก้อน (Block grant) บนหลัก Performance/Output Based....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น